Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver - Normes basiques


   
  Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver
  Normes basiques
 
Normes basiques

Puncha per a traduir al CastellàDins del marc de reunions desenrollades en motiu de l'acte de confraternitat entre les confraries de Nostra Senyora dels Dolors i Nostra Senyora de la Soletat, les dos confaries conclouen els seguents acorts i compromissos:

Les dos confraries se comprometixen a crear una comissio de confraternitat encarregada d'organitzar i dur a terme els actes acordats. Els membres de la comissio hauran de ser confrares. Estara formada pel mateix numero de persones de cada confraria. I treballaran de manera desinteressada.

La confraternisacio estara representada corporativament per un estandart, consistent en una bandera de vellut que du brodada les insignies de les confraries aixina com una combinacio de detalls florals similars als dels dos estandarts que obrin pas en les respectives confraries.

La confraternitat te per objecte mantindre i promoure, a traves del cult a Maria en les seues advocacions de Els Dolors i La Soletat, l'inquietut espiritual dels confrares, fomentant la seua devocio, procurant la formacio religiosa dels germans confrares, buscant un estil de vida d'acort en les exigencies evangeliques, per a la seua proyeccio en tota la comunitat cristiana.

A traves d'actes i activitats, fomentara i mantindra els vinculs d'amistat i germanor, la pau i l'harmonia entre les confraries per mig de la vinculacio d'interessos comuns entre les confraries. L'existencia d'una estreta colaboracio entre confraries revertirà en beneficis socials i culturals per a les dos.

La comissio de confraternitat impulsarà i organisarà actes, velades i excursions i activitats similars que formen l'afecte i l'unitat de tots els germans, dins d'una autentica moral cristiana i que suponguen una aportacio a dita promocio social dels germans i conseqüentment de la cultura en el seu mes ampli i elevat sentit.

Els confrares donara public testimoni de la seua fe, fent penitencia, eixint en provesso, en la nit de cada Dimecres i Divendres Sant, en les sagrades imagens de Nostra Senyora dels Dolors i Nostra Senyora de la Soletat.

Regularment se reuniran els membres de la comissio, fixant els nous objectius a desenrollar i organisant la provesso de Dimcres Sant, acordant el lloc on les confraries coincidiran per a realisar l'encontre i els detalls del mateix.

Podran nomenar-se Germans Honoraris aquelles persones o entitats que la comissio de confraternitat acorden. La distincio haura de recaure en els que per la seua especial devocio a les nostres titulars, hagen fet acreedores d'esta commemoracio.

Les Confraries, a mes d'atendre als seus fins propis en l'administracio i gestio dels bens, hauran de tindre en conte la solidaritat humana i cristiana en els mes necessitats, per mig d'aportacions voluntaries a les institucions eclesiastiques que ajuden ad este sector.

En cas de defuncio d'un membre de qualsevols de les dos confraries, en la data mes proxima a la falta se celebrara una eucaristia per l'etern descans de la seua anima.

Estos acorts i compromisos podran ser ampliats per aquells atres actes que dirigits als fins d'esta confraternitat es puguen determinar en el futur.

En cas de disolucio, els bens comuns seran entregats, excepte per acort de les dos confraries, a l'iglesia archiprestal de Sant Joan Batiste de Monover.

El coneiximent d'estos acorts es un deure de tots els germans. Pero no han de ser tractats com una obligacio, sino com un mig i unes normes basiques que mos hem donat entre tots per a arribar a la nostra meta, ser dignes de ser fills de Crist i Maria, des de la peculiar forma de ser i sentir d'un agermanament entre dos confraries.

Les confraries confraternisades fan formal declaracio d'amor, llealtat i obediencia a la Santa Iglesia, al Pontifex i a l'autoritat de la diocesis d'Oriola-Alacant, als manaments de la qual se sometix.

Este document va ser firmat pel Germa/na Major i el Secretari/a de les dos confraries en la Molt Ilustre ciutat de Monover el 31 de març de 2010.

 
  Des de la seua creacio, 39006 visitantes van entrar en la Web.  
 
Atres dates --- Tornar dalt --- Horari Mises


va nàixer el 27 de giner de 2008
Web escrita en Valencià segons les Normes d'El Puig el 8 d'Agost de 2008
 Copyright ©  2007-2019, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Monòver. Tots els drets reservats   Avis Llegal.