Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver - Capella virtual


   
  Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver
  Capella virtual
 
Capella Virtual

Puncha per a traduir al Castellà

Est espai virtual es una invitacio per a la reflexio i la pau, en el que podras orar en presencia de la Mare del Cel.

Conta-li totes les preocupacions i alegries. Demana-li, agraix-li, prega-li, i demostra-li el teu amor. I en quant pugues, ves a una esglesia, i alla, davant la image de la Mare de la Soletat i el seu Fill, recorda les teues oracions. Alla entendras que el millor cami per a arribar a Jesus, es Maria.

Salve

Deu te salve, reina i mare de misericordia, vida, dolçor i esperança nostra.
Deu te salve. Els desterrats cridem a tu, els fills d'Eva. A tu sospirem gemint i plorant en este vall de llagrimes; Senyora advocada nostra, torna a mosatros eixos ulls misericordiosos i despres d'este desterro mostra-mos a Jesus, frut beneit del teu ventre, oh clementissima, oh piadosa, o dolça Mare de Deu.
Prega per mosatros, santa Mare de Deu, per a que sigam dignes d'arribar les promeses de Nostre Senyor Jesucrist.
                                                                     Amén.

Oracio per la pau

Maria, Mare del redentor, implora per a mosatros el don de la pau de Crist. Tu vas donar a llum al Salvador de mon, enviat a anunciar la pau als proxims i lluntans i a reunir als homens de tota la raça i estirp en una sola familia.Sent les supliques dels teus ulls, per tots els pobles que patixen, fes que pronte clarege per a ells l'alba de la pau i de la nova vida.
Mare de la Soletat, enrecorda't de quants son victimes de la guerra, fes que s'unixquen als patiments de Crist, el teu fill, ajuda'ls a seguir-lo pel cami del Calvari per a descobrir en la creu el secret d'una vida nova, no subjecta a la mort.
Parla als cors dels responsables de la sort dels pobles, que treballen per una pau llarga i benefica.
Mare gloriosa, reina de la pau, reviu en tots els homens l'esperança de l'encontre feliç en Deu, Senyor de la pau i de la vida, pare de tots.

                                                                       Amén.

Oracio a María

Mare, roga i intercedix per mi, davant del Senyor durant tota esta nit i per tots els meus familiars i coneguts; tambe per tants pobres que no tenen que menjar i dormiran en el carrer, per tants chiquets que viuen assoles o abandonats, per tants jovens que estan en perill, per les persones majors, per tots els malalts, agonisants; per tots els retors, plena la seua soletat en el teu amor.
I si esta nit el Senyor mos cridara a la seua presencia, acosta-mos d'Ell la seua infinita misericordia per a que per ella sigam salvats. Vela sobre mosatros i cobrix-mos a tots, en la teua oracio i el teu amor maternal a lo llarc d'esta nit.

 
Accio de gracies

Mare de Deu Miraculosa mira'm davant de tu, ple d'alegria per a donar-te les gracies pel favor que m'has concedit. He reconegut per experiencia que sempre sents les peticions que te fem i que la teua medalla es signe de proteccio i de pau. Continua, Mare Miraculosa, otorgant-mos favors i acostant-mos cada dia mes al Senyor. Oh Maria, concebuda sense pecat, prega per mosatros que recorrim a tu.

 

Deu te salve, Maria

Deu te salve, Maria. Plena estas de gracia. El Senyor està en tu.
Beneida eres entre totes les dones i beneit es el frut del teu ventre, Jesus.
Santa Maria, Mare de Deu, prega per mosatros pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort.
                                                                      Amen


 
  Des de la seua creacio, 78237 visitantes van entrar en la Web.  
 
Atres dates --- Tornar dalt --- Horari Mises


va nàixer el 27 de giner de 2008
Web escrita en Valencià segons les Normes d'El Puig el 8 d'Agost de 2008
 Copyright ©  2007-2023, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Monòver. Tots els drets reservats   Avis Llegal.