Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver - Estatuts Interns


   
  Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver
  Estatuts Interns
 
Estatuts de règim intern

Puncha per a traduir al Castellà


CAPÍTUL I DELS CONFRARESObligacions

 

1.- Tots els confrares majors d’edat admesos en la Confraria, estan obligats a pagar una quota d’ingrés de 50 euros que se farà efectiva en la seua integritat en el moment de la seua inscripció com a confrare; els menors d’edat estan obligats a abonar una quota d’ingrés de 20 euros, que es farà efectiva en la seua totalitat, a banda de les quotes anuals que s’establixquen.

2.- Per a major devoció i en atenció a l’alt respecte que en especial nostra Image requerix de tots els confrares, se mantindrà un silenci absolut en la provessó, no se podrà eixir de la fila o lloc assignat, no se podrà descobrir el rostre aixina com atres aspectes que danyen l’image de nostra Confraria sense posar-ho en coneiximent de la Junta Directiva.

3.- Per a assistir a les desfilades de provessons de Dimecres i Divendres Sant, serà obligatòria l’adquisició d’un portaciris, que la Confraria posarà a la venda per a tots els confrares que porten capuchó, excepte per a aquells que tinguen atres càrrecs dins de la provessó, sent responsabilitat del propi confrare la conservació del mateix.

4.- Serà obligatori dur el ciri reglamentari que la Confraria posarà a disposició de tots els confrares, conservant, la Confraria, el dret d’admetre en provessó a tots aquells que no duguen dit ciri reglamentari.

5.- Continuar les consignes i indicacions dels organisadors de les files estan estos capacitats per a expulsar de la provessó a tots aquells que incomplixquen les normes o danyen per tant, l’image de la Confraria.
 6.- Al donar-se conte en nostra Confraria la circumstància de tindre confrares que ixquen en provessó en capuchót i atres que ho fan en trage de teula i mantellina, serà la Junta Directiva qui decidixca l’ordre en el qué eixiran en provessó per a donar major esplendor.
 

Drets

 

Els confrares tenen dret a que se’ls suministre cera, per a assistir a la Provessó de Dimecres i Divendres Sant (sempre que estiguen al corrent dels pagaments) en els dies destinats ad este fi.

 

Correccions

 

Les correccions cap als confrares seran:

1.- Apercebiment, cridada a l’ordre o expulsió dels actes en desenroll, en cas d’incomplir els punts 1, 2, 3, 4, i 5 de l’apartat de les obligacions del confrare.

2.- Expulsió o pèrdua de la condició del confrare en cas de no satisfer les quotes, derrames o preus que s’establixquen per la Junta Directiva o Assamblea General. Desobediència greu o pública cap als acorts de la Junta Directiva o Assamblea General.

CAPITUL II LA JUNTA DIRECTIVA

a) La Junta directiva es l'organisme de govern, gestio, administracio i direccio de la Confraria , al que li corresponen el compliment i l'eixecucio de les nomres compreses en els presents estatuts, reglament de regim intern i disposicions llegals vigents, ya siguen canoniques o civils, aixina com els acorts de l'Assamblea General.

b) La junta Directiva, estara formada pel Germa Major – President, vicepresident, secretari, tesorer, i un numero de vocals no superior a sis.

c) L'eleccio del Germa Major – President, se realisara cada cinc anys, per majoria simple en votacio lliure, directa i secreta.

d) Podra presentar la seua candidatura qualsevol confrare major d'edat en una antiguetat minima de cinc anys i que no estiga inmmers en alguna de les causes d'inhabilitacio descrites en el Codic de Dret Canonic o per sentencia ferm. Degut a la naturalea apolitica de la nostra Confraria, no podra ocupar el carrec de Germa Major – President, aquella persona que ostente algun carrec de direccio en qualsevol partit o associacio politica. (canon 317.4).

e) Els interessats podran presentar la seua candidatura fins dos dies ans de la data marcada per a les eleccions, a traves d'un escrit a la Junta Directiva.

f) La votacio se desenrollarà durant el transcurs de l'Assamblea General Extraordinaria convocada a l'efecte. Per ad aixo, se constituirà una Mesa Electoral, formada pel directiu de major edat que fara les funcions de president de la Mesa, el directiu de menor edat que fara les funcions de secretari de la Mesa, i dos confrares d'entre els assistents.

g) Una volta realisat l'escrutini, el President triat enunciarà els noms del rest de la sua Junta Directiva i els carrecs que tindran en ella.

h) Els carrecs de President, vicepresident, secretari i tesorer hauran de recaure en diverses persones.

i) En elc as que no hi haguera cap candidat, se convocarà una nova Assamblea General, en el menor espai de temps possible, procedint a repetir l'eleccio seguint el mateix procediment, encara que en esta ocasio es podran presentar candidatures fins el mateix moment anterior a l'inici de l'Assamblea.

j) Si en qualsevol de les votacions resultara un empat, este sera resolt a traves d'una nova votacio entre els candidats que van obtindre el mateix numero de vots. Esta nova votacio es realisarà en el mateix moment.

k) Si nomes es presentara una candidatura, quedarà anulada l'Assamblea General Extraordinaria convocada a l'efecte, quedant triat automaticament Germa Major – President l'unic confrare que va presentar la seua candidatura.

l) El Germa Major – President que resulte triat, prendra possessio del seu carrec al dia següent de la seua eleccio. Si l'eleccio es produïx en els sis mesos anteriors a la Semana Santa, la Junta Directiva que ixca s'encarregarà, excepte que esta manifeste lo contrari, de l'organisacio dels actes de la Semana Santa en curs, finalisades totes les activitas i proyectes segons lo previst.

m) Els membres de la Junta Directiva causaran baixa per decisio propia (presentant dimisio voluntaria, per escrit, raonant els motius), per malaltia que li incapacite, per sancio imposta per una falta comesa en l'eixercici del carrec, o causar baixa com a membre de l'associacio.

Les vacants que es produïxquen en la Junta Directiva se cobriran en la primera Assamblea General que se celebre, no obstant, per a l'eixercici del carrec, la Junta Directiva podra contar provisionalment fins la proxima Assamblea General, en un membre de l'associacio per al carrec vacant.

CAPITUL III DISPOSICIONS GENERALS
 

 

Les característiques de l’hàbit de la Confraria de Nostra Senyora de la Soletat de Monòver són:

 

Túnica negra cenyida en faixí blanc nugat a l’esquerra, capuchó alt de color negre tancat en l’ensenya de la Confraria brodada al front en color blanc, penja del pit en un cordell que alterna negre i blanc entrellaçats en espiral, un medalló en l’emblema de la Confraria. Capa negra en voltes blanques, du en el costat esquerre l’ensenya de la Confraria brodada en blanc, guants negres, calcetí i sabata negres.

 

CAPÍTUL IV LES ANDES

  

1.- Podran ser portadors de les andes tots aquells confrares que ho soliciten, sempre i quan les seus condicions físiques i la seua altura ho permeten.

2.- L’ordre en qué els confrares han segut inscrits per a portar les andes determinarà quí la portarà cada any.

3.- Els llocs de portador en cap cas seran hereditaris.

4.- Si no se conseguixen cobrir el número de portadors necessaris a través de les solicituts, la Confraria tindrà la facultat de triar entre els confrares als portadors o prendre les mesures que se creguen més oportunes.

 

Obligacions

 

1.- Acodir a les reunions i ensajos que la Confraria determine, sent l’acumulació de tres faltes de manera injustificada als ensajos, o la reiterada falta de puntualitat, motiu d’expulsió de la colla de portadors.

2.- Mantindre absolut silenci en la provessó i no abandonar el lloc adjudicat sense l’autorisació del capataç.

3.- Obeir les indicacions que els capataços consideren per al major esplendor i el millor funcionament a l’hora d’eixir en provessó.

4.- Comunicar als capataços o ad un membre de la Junta Directiva l’impossibilitat de participar en la provessó, per a que el seu lloc siga ocupat per atre confrare.  

 

Drets

 

1.- Els portadors tenen dret a que se’ls comunique de paraula o per escrit totes les convocatòries a reunions, ensajos o actes que s’organisen.  

2.- A que se’ls respecte el torn d’inscripció, sempre que complixquen en les seues obligacions.  

 

CAPÍTUL V LA BANDA DE TAMBORS

 

Disposicions generals

 

1.- La Confraria conta en una banda de tambors que tindrà un màxim de 36 components, número que no podrà ser superat sense l’autorisació expressa de la Junta Directiva.  

2.- Els confrares que vullguen formar part de la banda de tambors hauran de solicitar-ho prèviament, passant ad una llista d’espera.  

3.- Els responsables de la banda, decidiran l’horari i duració del periodo d’ensajos que s’allargarà d’acort en les circumstàncies.  

4.- Els responsables de la banda, decidiran si els candidats, complixen les aptituts mínimes per a formar part de la banda.

5.- La reiterada falta de puntualitat als ensajos, l’acumulació de tres faltes consecutives o cinc alternes de forma no justificada, supondrà la pèrdua de la condició de “tambor” de la banda.  

6.- El material de la banda serà per a us exclusiu en actes organisats per la Confraria, quedant expressament prohibit el seu us en qualsevol activitat privada.

7.- El representant de la banda de tambors, podrà assistir a les sessions de la Junta Directiva, en veu pero sense vot, a menys que siga ell o ella directiu de dita Junta.

 

CAPÍTUL VI DISPOSICIONS FINALS

 

Tots els càrrecs, llocs i faenes que siguen assignades als confrares seran realisades de manera altruista, sent competència i facultat de la Junta Directiva, establir possibles gratificacions als que facen faenes d’una expressa dedicació.

 

En els casos no prevists en este Reglament o en aquells que tinguen caràcter greu o d’importància extraordinària per a la vida normal de la Confraria, la Junta Directiva, podrà resoldre lo més convenient, subjectes als Estatuts de la Confraria, o be reunir l’Assamblea General

 
  Des de la seua creacio, 78234 visitantes van entrar en la Web.  
 
Atres dates --- Tornar dalt --- Horari Mises


va nàixer el 27 de giner de 2008
Web escrita en Valencià segons les Normes d'El Puig el 8 d'Agost de 2008
 Copyright ©  2007-2023, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Monòver. Tots els drets reservats   Avis Llegal.