Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver - Avis llegal


   
  Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver
  Avis llegal
 
Avis llegal

Puncha per a traduir al Castellŗ


L'informacio que conte esta web ha segut preparada unicament en la finalitat de donar informacio sobre la Confraria de Nostra Senyora de la Soletat de Monover, i els servicis que oferix a les persones interessades en ella.
A l'accedir ad esta web s'accepta que ni la Confraria, ni el creador-administrador de la web seran responsables de cap perdua directa o indirecta, derivada a l'us de l'informacio i de les materies contingudes en esta web, o per l'acces ad atres materies en Internet, a traves de les conexions d'hipertext en esta web o cap a qualsevol atra.
Avis llegal sobre la propietat intelectual

El material contingut en esta web, com textos, codic font, dissenys grafics o imagens, es propietat del creador-administrador de la web, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat o de tercers titulars dels mateixos.
L'informacio disponible a traves d'este lloc web es accessible per a tot lo mon, per a la seua visualisacio, pero no necessariament per a la seua descarrega i utilisacio.

Els usuaris particulars, podran guardar parts d'este lloc web per al seu us personal i no comercial.


Els usuaris dels diversos llocs web podran copiar o imprimir parts d'este lloc web per a la seua comunicacio publica, citant la font i l'autor. Qualsevol atre us, inclosa la reproduccio total, distribucio o transformacio d'esta, excepte baix una expressa declaracio, queda prohibit.
 
Avis llegal sobre els continguts disponibles
Esta web ha segut elaborada de bona fer per Francisco Jaén. No obstant, no es garantix la exhaustivitat i exactitut de l'informacio que conté. En particular, hem d'advertir que esta informacio pot estar incompleta, podria contindre errors o estar desfasada. S'haura, per lo tant, ans de prendre cap accio derivada del seu contingut, verificar l'informacio obtinguda a traves d'esta web, posant-se en contacte en la Confraria de Nostra Senyora de la Soletat de Monover.

Enlaces a tercers

En esta web s'oferixen enllaços a pagines que poden facilitar informacio. Estos llocs no son controlats en la seua totalitat per la Confraria de Nostra Senyora de la Soletat de Monover, ni pel creador-administrador de la web. Estos no es fan responsables dels continguts dels llocs enllaçats, de cap canvi o actualisacio realisada d'estos llocs. Esta web nomes li està proporcionant estos enllaços a voste per a la seua comoditat i informacio


 
  Des de la seua creacio, 78234 visitantes van entrar en la Web.  
 
Atres dates --- Tornar dalt --- Horari Mises


va nàixer el 27 de giner de 2008
Web escrita en Valencià segons les Normes d'El Puig el 8 d'Agost de 2008
 Copyright ©  2007-2023, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Monòver. Tots els drets reservats   Avis Llegal.