Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver - Història de la Confraria


   
  Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, MonÚver
  Història de la Confraria
 

Història de la Confraria

Puncha per a traduir al Castellà


Els primers passos


Feya l’any mil nou-cents quaranta-tres, quan sis veïns de la ciutat se van reunir en la sacristia de l’Església Parroquial, en una invitació prèvia del Sr Cura En José Buhigues Asencio en la finalitat de constituir la Confraria Nostra Senyora de la Soletat.

En breus paraules del cura encaminades a la constitució de la Confraria i en la conformitat de tots els presents, se va procedir a la designació de les persones que formarien la junta directiva durant el temps que marcara el reglament que en son dia aprovarà la superioritat Civil i Eclesiàstica.

La Junta Directiva va quedar formada per:

Germà Major: En Joaquín Palomares Vidal 
Germà Secretari: En Marcial Marhuenda Crespo 
Germà Tesorer: En Francisco Marín Corbí                            
Germà Vocal 1º: En Enrique Corbí Marín                                  
Germà Vocal 2º: En Enrique Mira Esteve
                              
Germà Vocal 3º: En José Amat Blanes

Acceptats els càrrecs pels mencionats senyors s’alçà la sessió a les 13 hores del 31 de giner.

El dia 21 de febrer es reuní en Junta General Extraordinària i es va donar llectura per part del secretari al proyecte de reglament propost per la directiva, que va ser aprovat en la seua totalitat excepte alguns detalls minúsculs

En segon lloc se va buscar la fòrmula en que tots els confrares devien amortisar l’import de les noves túniques. Per a la compra de la tela i les despeses de confecció es feren sortejos de diverses peces de roba i lo restant ho alvançaren per parts iguals els germans En Antonio Palomares Vidal, En Isidro Gran Amorós i En Enrique Mira Esteve.

La tercera de les reunions de la junta directiva fon el 10 d’abril a les 12:30, i la seua finalitat fon aprovar el programa d’actes a celebrar en les pròximes festes de Semana Santa. A les 13:15 s’alçà la sessió, en ella s’aprovà el trasllat en provessó de l’image de Nostra Senyora de la Soletat des del Convent de la Divina Pastora a l’Iglésia Parroquial el Dimecres Sant a les onze de la nit. Per a la provessó del Divendres Sant s’aprovà que tots els confrares estrenaren túniques. Finalment, se nomenà organisador de la provessó, al germà i tesorer, Francisco Marín Corbí. 

La Consolidació

Estem a trenta de març de 1944, a les dotze i mija es reunix la Junta General en caràcter ordinari acordant que el trasllat de la Venerada Image des del Convent de la Divina Pastora a l’Iglésia, tinga lloc el Dimecres Sant a les onze de la nit. Els germans confrares formaran en provessó en veles de cera i sense túnica, puix que es reservava per a la provessó de Divendres Sant. També s’encarrega al vocal Enrique Mira Esteve fer les gestions oportunes per a que la banda de trompetes i tambors del front de joventuts estiguera present, convidant també al Sr. Cura Retor per a que pronuncie un sermó després de la provessó, sermó que tancarà el cel d’actes pietosos que se celebraran durant esta semana.
 

Per ad este segon any d’existència de la Confraria, se nomena a Enrique Corbí Marín encarregat de l’organisació de les provessons. 

Un any després, l’11 de març a les dotze i mija es reunix la Junta General per a tractar sobre els actes a celebrar, acordant que el trasllat que durant el trasllat de Dimecres Sant, tots el confrares porten la túnica reglamentària i que allumenen en una espècie de braser.
 

En el transcurs d’esta reunió se presenta l’Estandart adquirit per la Confraria i confeccionat per les pietoses Remedios Rico Sanchiz, Catalina Mestre i Elena Albert, aprovant que s’estrene en la provessó de Divendres Sant, encarregaren al Germà Major que fera present l’agraïment de la Confraria, i convidant-les a dur eixe estandart en la provessó. 

Per a la súplica després de la provessó, s’acordà convidar al Coadjuntor de la Parròquia En Francisco Espinosa Cañizares. La sessió s’alçà a l’una i quart.  

En febrer de 1946 van finalisar les obres en l'altar on s'haura de posar la venerada image de Nostra Senyora de la Soletat en l'iglesia Archiprestal. L'altar, en marbre blanc i negre, colors que identifiquen a la Confraria, acollirà en la part central una capelleta per a la nostra titular.

El dissabte 2 de març, a les 8 del mati, te lloc el solemne acte de benediccio de l'altar; seguidament es realisa la Santa Missa en el mateix altar.

Les despeses originades per les obres realisades en l'altar van ser abonades per Donya Amparo Navarro Rico, qui tambe va donar a la Confraria un joc de cadena, arracades i anell que va ser incrustat en la corona.

El 16 d'abril del mateix any, despres de l'entrega de 600 pessetes a conte, la Confraria ven les andes en les que eixia en provesso la nostra titular portada per huit portants. Les andes es van vendre a la Confraria del Santissim Crist Crucificat.

En la Semana Santa de 1947 se va suprimir el trasllat del Dimecres Sant, despres d'aprovar-se la proposta realisada en la Junta General pel Germa Secretari, vistos els inconvenients que duya el trasllat de l'image. El Divendres Sant, la Mare de Deu de la Soletat va eixir en provesso portada per dotze portants i en les seues noves andes banyades en "pa d'argent".

En 1949, el Germà Major va expondre la conveniència de transformar les andes existents, en carrossa, eliminant els inconvenients que ocasionaven en la provessó de Divendres Sant degut a la pesadea d’estes. Els assistents a Junta van prometre unir esforços per a fer realitat la proposta l’any vinent. 

Els esforços realisats van permetre que l’any següent, Nostra Senyora de la Soletat ixquera en provessó en la nova carrossa en lloc d’en andes. Durant el 53 es baralla la construcció d’un pali per a la carrossa, això va ser acollit en goig pels assistents fent vots per a que l’any següent poguera ser realitat.

Encara que l’interés era molt gran, la Junta Directiva trobà seriosos obstàculs per a que nostra Titular lluïra el pali, i aixina ho feren saber l’any següent als reunits en la Junta General. L’estretea dels carrers pels que passava la provessó de Divendres Sant, contrastava en les proposicions que adquiria la carrossa en el pali, per això se va acordar deixar d’una banda eixa innovació. 


La Semana Santa de 1955, Nostra Senyora de la Soletat va estrenar un nou hàbit, al temps que se va propondre en Junta General, l’adquisició per al pròxim any de nous ramells per a la carrossa, degut al deteriorament dels existents
.


Des de 1967 fins 2007

En la reunió realisada l’octubre de 1967 en el Saló Rinadel, Joaquin Palomares (pare) i Enrique Corbí (pare), membres fins la data de la Junta Directiva, anunciaren el seu desig d’abandonar-la per a deixar pas a noves generacions. Fon llavors, quan entre els assistents havien de triar una nova Junta Directiva en el seu Germà Major. Ad eixa reunió acodiren José Poveda, Joaquín Palomares (fill), José Amat, Silvestre Molera, Fernando Monzó i Vicente Gran. Al dia següent, en el saló de l’esquerra del Casino de Monòver, se va fer la votació, va eixir elegit Silvestre Molera com a Germà Major i Vicent Gran encarregat de l’administració.

Per aquells temps se pagaven 2 pessetes al mes de quota i el cobrador era Marcial. Als dos o tres anys comunicà al Germà Major que els seus peus ya no li permetien continuar en eixe treball, per això es va fer càrrec el cobrador de les lletres del Banesto, Carlos Giménez.

La preparació per a la primera eixida en provessó de la nova Junta Directiva es va fer en moltes sorpreses d’última hora, puix que tot era nou i desconegut. Per desgràcia eixe Divendres Sant va ploure molt i se va suspendre la provessó, en el consecutiu aforro de gastos. 

En aquelles dates, el conductor de la carrossa era “Quico” i l’encarregat dels que chivaven, Pascual, yayo del que fòra encarregat en els últims anys d’eixida en carrossa, Evedasto. 

Eixe mateix any es formà la Confraria de les dones, fruit de l’esforç de Conchita Molera (qui fou la primera presidenta) Asunció Palomares, Juanita Barberá, Reme Molera i Antoñita Pérez. Arribant a contar en més de 300 confrares, totes elles molt fines en l’elegant i espanyola mantilla. 

El 29 de juny de 1976, se va modificar la Directiva, després de la malaltia de Vicente Gran, Lino Palomares Picó passà a formar part d’ella.

El 1981, se van canviar els adorns platejats de la carrossa, pero en certes discrepàncies pel fet de posar-los dorats.
 

Per iniciativa de la Junta Directiva s’incorporà en 1983 la capa, que realça molt la túnica negra. En l’ajuda de Santiago Molera i Mario Rodríguez, el 1989 se va formar la banda de tambors.

El 1993, sent cura Retor, En José Navarro, se va conseguir que la Confraria de la Soletat ixca en provessó, ademés de Divendres Sant, el Dimecres Sant, recordant l’acompanyament de la Verge i atres dones, en la pujada de Jesús en la creu al Gólgota. 

Després de 26 anys, Silvestre Molera deixà el seu càrrec el 10 de novembre de 1993, quan Lino Palomares Picó, fon elegit Germà Major, acompanyat en la directiva per Francisco Verdú Bernabé i José Amat Botella.

Els seus primers passos foren encaminats cap a la renovació dels farols que en l’actualitat obrin el Pas junt a l’estandart de la Confraria.

El 2002, junt ad un grup de jóvens confrares es comença a treballar per a canviar la carrossa per un tro que seria portat als muscles. 

L’octubre de 2003, arriba a Monòver el tro, després de molts esforços per part de la Junta Directiva, grup de treball i confrares.

A principis de 2004 s’envien al Bisbat per a la seua aprovació els estatuts eclesiàstics en la denominació de: Confraria Nostra Senyora de la Soletat de Monòver, constituint una associació que s’acollix a lo disposat en la llei 191/64 de 24 de decembre i normes complementàries del decret 1440/65 del 20 de maig, carint d’ànim de lucre. 


Junta Directiva 2005
 
Germà Major-President Lino Palomares Picó
Vicepresident Francisco Verdú Bernabé
Secretari J. Antonio Palomares Perez
Tesorer José Amat Botella
Vocal Francisco Jaén Mira
Vocal Francisco Payá Amat
Vocal Pepi Polo Paya
Vocal Conchitina Vidal Molera
Vocal Matias José Corbí Palomares
Vocal Fco. José Palomares Alfonso
Vocal Amparo Boyer Botella
Vocal Santiago Molera Peris

El 20 d’abril de 2004, la Junta Directiva i els confrares acodixen a la missa que se celebra en el seu honor, al finalisar esta se va procedir a la bendició del nou tro. En solidaritat en les víctimes de l’atentat de l’11 de març en Madrit, tots els confrares de totes les confraries porten un llaç blanc en el muscle, aixina com també en l’Estandart de les Confraries. 

Finalisada la Semana Santa de 2004, el vocal Francisco Jaén Mira confecciona una revista que no va arribar a vore la llum pero de la que es guarda còpia en els archius de la Confraria, en ella es fa un repàs de tot el treball realisat en la Confraria durant tot l’any. També, eixe mateix any s’envien al Bisbat els estatuts de la Junta Major, per a la seua posterior aprovació. Sent Lino Palomares, com a Germà Major qui representa en dita Junta els interessos de la nostra confraria. La Junta Major es va crear en la finalitat de donar un major esplendor a la Semana Santa, aixina com participar en tots els actes religiosos organisats des de la Parròquia.

 

En la Semana Santa de 2005, la Junta Directiva continua afegint millories en el tro, que realcen encara més l’Image de Nostra Senyora de la Soletat. En primer lloc, s’actua sobre la base superior del tro a on s’estaja l’Image adaptant-li uns adorns en els cantons, frontals i laterals acabats en fusta, tallada i platejada com el rest del tro. En les puntes dels varals se coloca l’insígnia de la Confraria realisada en metal, donant-li una major vistositat i un millor acabat. Quatre farols metàlics encarregats a “Belando”, en una antorchera en el seu interior acompanyaren al tro en la Provessó de Divendres Sant, i els costalers portaren cosit a la túnica a l’altura del muscle esquerre l’insígnia de la Confraria treballada en metal, aixina com un pin, regal del capataç Enrique Vidal. En esta edició son 40 els costalers que van eixir en provessó. Finalisada esta Semana Santa, se va confeccionar la revista anual de la Confraria que va ser distribuïda de bades entre els Confrares.

Eixe mateix any són nomenats tres representants per la Confraria per a crear la Junta Major de Confraries de Semana Santa de Monòver, sent Santiago Molera Peris en qualitat se secretari, J. Antonio Palomares i Enrique Vidal Arroyo com a vocals, els que representen a nostra confraria en la Junta Major de Confraries. 

El 2006 s’incorporen a la provessó, després de la seua bendició el dissabte 1 d’abril en la Missa oferida en Honor de la Confraria, l’Estandart de la Banda de Tambors donat i brodat per N’Alicia Pérez Deltell; la renovació dels bàculs; i la vara que porta l’Estandart de la Confraria, que des de 1945 obri el pas flanquejat per dos farols. En esta edició son 45 els confrares que desigen ser costalers i la llista de nous confrares creix a molt bon ritme, situant-se en 332.

Finalisada la Semana Santa, Francisco Jaén elabora de nou la revista anual de la Confraria, este any i per a que ningú se quede sense ella se repartix directament a les cases dels confrares. Eixe mateix estiu, concretament el 19 d’agost, el Germà Major, li oferix a encarregar-se de redactar les cròniques i actes de la Confraria. Des de llavors, consten en el llibre d’actes tantes, com reunions haja realisat la Junta Directiva, aixina com còpies dels escrits apareguts en atres publicacions i informes anuals de la Confraria.

El 2007 s'introduix nou material en les provessons, si be es cert que degut a la pluja de la vesprada de Divendres Sant no es va poder lluir, puix es va anular la provesso. Entre les novetats cal destacar el centre floral en els laterals del tro, utilisant les antigues jardineres de la carrossa. Tambe es va modificar la terminacio dels varals, es va substituir l'anterior per una bola metalica que plena mes la punta del varal. Tambe, a partir d'est any tots els confrares lluixen en les provessons un medallo nugat al coll en l'ensenya de la Confraria. Finalisada la Semana Santa tots els confrares reben en els seus domicilis la revista anual de la Confraria elaborada per Francisco Jaén.


Des de 2008 fins 2010

En 2008, son moltes les novetats de la Confraria, cal destacar els cubrebalcons confeccionats per a lluir en els balcons. Estan realisats en tela negra i en l'ensenya de la Confraria brodada en blanc. En el Tro se substituixen les antigues amfores ubicades en els laterals del Tro, degut al seu deteriorament. S'incorporen tambe a les provessons 10 farols de ma, fabricats a ma en Zamora, gracies a la colaboracio de la directiva de la Confraria de las “Capas Pardas”. Tambe se recuperen tradicions d'antany, com una Creu de Guia infantil que la duen els confrares de menor edat i un coixi en la corona i els tres claus de Crist, que en l'antiguetat eren dutes per dos infants acompanyats per dos farols de mijana altura portats igualment per chiquets. Tambe destaca la participacio de les dones, vestides en teja i mantellina en la provesso de Dimecres Sant. Finalment, cal resaltar la participacio de la Guardia Civil en la provesso de Dimecres Sant acompanyant al Tro en la image de la Nostra Titular. Com en anys anteriors, Francisco Jaen elabora la revista de la Confraria, que s'envia personalment a tots els confrares. El numero de confrares inscrit a l'inici de la Semana Santa es de 380.
 

Finalisada la Semana Santa de 2008, se van marcar els objectius per al proxim any. El mes important: la restauracio de l'image titular. El 17 de juliol d'eixe any es va traslladar a Sant Joan d'Alacant, per a ser somesa a un intens tractament de restauracio. El 8 d'agost es presentava la versio en valencià de la pagina web de la Confraria gracies al treball de traduccio aportat per Mario Vidal.

Sense donar-mos conte mos introduim en el 2009. L'1 de març se presenta en la Casa de Cultura la tercera entrega de la revista Cruz de Guía (Creu de Guia en valencià) que edita la Junta Major de Confraries i la Regidoria de Cultura. Est any la fotografia de la portada correspon a la nostra Confraria i la maquetacio de la revista la realisa Francisco Jaén.

Camisetes de manega llarga, clauers, pins, forros polars i sabates amb la Maria brodada, formen part de la Semana Santa 2009, nous articuls que conseguïxen mantindre present el nom de la Confraria durant els mesos previs i posteriors a la Semana Santa.

El Dissabte Sant, 11 d'abril, en el transcurs del dinar de germanor celebrat entre portants i banda de tambors s'entrega una placa a Carlos Verdú i Ernesto Verdú (Cuco) pel treball realisat en la banda de tambors durant els vint anys de la seua historia. Tambe se va fer un homenage a Antonio Palomares qui des de fa 52 anys porta l'estandart de la Confraria. Els seus fills i el Germa Major li van entregar una placa en agraïment a tants anys al servici de la Confraria.

El 19 de maig se firma un conveni entre les Confraries i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Monover. Despres de la firma del conveni, les Confraries se comprometen a organisar certs actes de la Semana Santa, com a compensacio la Regidoria entrega mil euros a cada confraria.

Les bones relacions en els directius i la Confraria de Nostra Senyora dels Dolors permitixen el 21 de maig que se realisen els primers contactes en els seus directius en la finalitat d'organisar els actes d'agermanament entre les dos Confraries, aixina com l'organisacio d'un dinar de germanor entre confrares i directives. A principis de juny es du a imprenta la sexta edicio de la revista de la Confraria, l'1 de juliol s'inicia el repartiment entre els confrares.

El dia 4 d'eixe mateixs mes se celebra el sopar de Germanor en el Centre Deportiu de Monover, al nomenat assistixen En Antonio Alcolea (retor) i Francisca Parreño (Regidora de Cultura), qui va entregar als dos Germans Majors una placa en la que se reconeix l'esforç de potenciar l'amistat. La directiva de la Dolorosa va entregar un regal al nostre Germa Major per tota la colaboracio prestada en estos anys. Lino Palomares va presentar als assistents el model de l'estandart dissenyat per Francisco Jaén que representarà la confraternisacio entre les dos confraries.

A principis de 2010, tal i com ordenen els estatuts de la Confraria despres d'esgotar els cinc anys de llegislatura de l'actual Junta Directiva, se convoca als confrares a una Assamblea General extraordinaria fechada per al 7 de febrer de 2010. En ella es reelegit Lino Palomares Picó Germa Major – President al ser l'unica candidatura presentada. Finalisada l'Assamblea General Extraordinaria, el Germa Major electe va anunciar la composicioo de la seua Junta Directiva.

Germa Major - President: Lino Palomares Picó
Vicepresident: José Antonio Palomares Pérez
Secretari: Francisco Jaén Mira
Tesorer:  Joaquín Corbí Palomares
Vocals: Francisco Verdú Bernabe, Francisco Payá Amat, Pepi Polo Payá, José Amat Botella, María Jesús Prats Amoros, Conchitina Vidal Molera, Enrique Vidal Arroyo i Santiago Molera Peris.
Assesors: Fco. José Palomares Alfonso, Matías José Corbí Palomares, Vicente E. Navarro Rozalén, Salvador Pérez Deltell i Amparo Boyer Botella.

El numero de Confrares a principis de febrer de 2010 arriba als 403. En el transcurs de la Semana Santa 2010 se materialisa la Confraternisacio en la Confraria de Nostra Senyora dels Dolors, estandarts i diplomes commemoratius deixen constancia per al futur d'una amistat vinguda a mes en el pas del temps.
 

 
  Des de la seua creacio, 78234 visitantes van entrar en la Web.  
 
Atres dates --- Tornar dalt --- Horari Mises


va nàixer el 27 de giner de 2008
Web escrita en Valencià segons les Normes d'El Puig el 8 d'Agost de 2008
 Copyright ©  2007-2023, Confraria de Nostra Senyora de la Soletat, Monòver. Tots els drets reservats   Avis Llegal.